دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه علمی-آزاد آموزشگاه مرکزی سوریاس91


زمینه فعالیت:

علمی - آزاد


مدیریت آموزشگاه: مهرداد خدامرادی

وسسه علمی آموزشی فرهنگی سوریاس مهر با نامه شماره 113743/125 اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش مورخ 1395/07/13 مثبوت به شماره 39862 در تاریخ 1395/07/19 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است و در تاریخ 1396/03/30 مجوز تاسیس آموزشگاه علمی آزاد پسرانه در مقطع ابتدایی و متوسطه اول در جلسه 836 شورای نظارت برمدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش را دریافت نموده ، به عنوان موسسه علمی آموزشی مجاز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش با هدف تاسیس شعب و ایجاد نمایندگی درسراسر کشور فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرده است.

بعد ها پس از ارائه خدمات آموزشی به مدارس دولتی؛  غیر دولتی؛  شاهد ؛ هیئت امنایی؛ آموزشگاه های علمی آزاد و کانون های فرهنگی تربیتی و جلب رضایت خانواده ها ، اولیاء مدارس و مدیران آموزشی بحمدلله توانست مجوز  موافقت اصولی آموزشگاه علمی آزاد دخترانه را در مقطع ابتدایی و متوسطه اول در جلسه 844 شورای نظارت برمدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش دریافت نماید .

سوریاس موسسه ای است که در خصوص ارائه خدمات آموزشی غیر رسمی همچون تصویرگران خلاق و محاسبات ذهنی با چرتکه در راستای تقویت ذهن خلاق و هوش هیجانی فعالیت دارد. موسس و بنیان گذار اصلی سوریاس فعالیت خود را در صنعت آموزشی ، بعنوان ناشر کتب آموزشی و ارائه خدمات در مدارس، مراکز آموزشی و فرهنگسرا ها  در سال 1391 شروع نموده است .

بیشتر
;
نازی آباد - ( نمایش کامل ) 021553******(نمایش کامل)www.sooryas.com

وسسه علمی آموزشی فرهنگی سوریاس مهر با نامه شماره 113743/125 اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش مورخ 1395/07/13 مثبوت به شماره 39862 در تاریخ 1395/07/19 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است و در تاریخ 1396/03/30 مجوز تاسیس آموزشگاه علمی آزاد پسرانه در مقطع ابتدایی و متوسطه اول در جلسه 836 شورای نظارت برمدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش را دریافت نموده ، به عنوان موسسه علمی آموزشی مجاز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش با هدف تاسیس شعب و ایجاد نمایندگی درسراسر کشور فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرده است.

بعد ها پس از ارائه خدمات آموزشی به مدارس دولتی؛  غیر دولتی؛  شاهد ؛ هیئت امنایی؛ آموزشگاه های علمی آزاد و کانون های فرهنگی تربیتی و جلب رضایت خانواده ها ، اولیاء مدارس و مدیران آموزشی بحمدلله توانست مجوز  موافقت اصولی آموزشگاه علمی آزاد دخترانه را در مقطع ابتدایی و متوسطه اول در جلسه 844 شورای نظارت برمدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش دریافت نماید .

سوریاس موسسه ای است که در خصوص ارائه خدمات آموزشی غیر رسمی همچون تصویرگران خلاق و محاسبات ذهنی با چرتکه در راستای تقویت ذهن خلاق و هوش هیجانی فعالیت دارد. موسس و بنیان گذار اصلی سوریاس فعالیت خود را در صنعت آموزشی ، بعنوان ناشر کتب آموزشی و ارائه خدمات در مدارس، مراکز آموزشی و فرهنگسرا ها  در سال 1391 شروع نموده است .